REGULAMIN sklepu internetowego Polski Dzisiaj – Marta Burza

§ 1 Postanowienia ogólne ………………………………………………………………………………………………………..1
§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu ……………………………………………………4
§ 3 Sprzedaż Towarów – warunki i czas realizacji zamówienia ………………………………………………………..4
§ 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową …………………………………………………………..6
§ 5 Świadczenie Usług ……………………………………………………………………………………………………………..7
§ 6 Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową …………………………………………………………….8
§ 7 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. ……………………………………………………..9
§ 8 Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową. ………………….10
§ 9 Ceny Produktów i koszt dostawy ………………………………………………………………………………………..12
§ 10 Sposoby płatności …………………………………………………………………………………………………………..13
§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy ……………………………………………………………………………………..13
§ 12 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności …………………………………………………………………………16
§ 13 NewsleXer …………………………………………………………………………………………………………………….16
§ 14 Dane kontaktowe StartUp ……………………………………………………………………………………………….16
§ 15 Postanowienia końcowe ………………………………………………………………………………………………….17
Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów ………………………………………………………..19
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ………………………………………………………………………20
WZÓR REKLAMACJI ……………………………………………………………………………………………………………….21

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy Polski Dzisiaj – Marta Burza działający pod
  adresem www.polski-dzis.pl (dalej: Serwis) jest prowadzony przez:
  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
  Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: Atlas Tower, Al.
  Jerozolimskie 123a, 18 piętro, 02-017 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000442857, numer NIP: 521-364-12-11, numer REGON: 146433467, numer BDO:
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą czynności wykonywanych na rzecz Fundacji
  Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” przez zorganizowaną część
  przedsiębiorstwa o nazwie Polski Dzisiaj – Marta Burza
  działającą przy Oddziale Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”,
  reprezentowaną przez Martę Burza (adres e-mail: polski.dzis@gmail.com
  tel.: +48 668 266 216) . Osoba wskazana w niniejszym ustępie zostaje wyznaczona przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” do kontaktu przy realizacji postanowień Regulaminu.
 1. Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady korzystania z Serwisu;
  b) warunki składania zamówień na Produkty dostępne w Serwisie;
  c) czas i zasady realizacji zamówień;
  d) warunki i formy płatności;
  e) uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
  f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
  g) szczególne uprawnienia Klienta będącego konsumentem.
 2. StartUp prowadzi sprzedaż i świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu,
  z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy zawierane przez
  Klienta ze StartUp za pośrednictwem Serwisu są umowami zawartymi na odległość,
  w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego
  przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez
  Klienta na Produkty nie wymaga zarejestrowania konta.
 5. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego
  pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.
 6. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu
  jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.
 7. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) StartUp – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą
w  Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres
korespondencyjny: Atlas Tower, Aleje Jerozolimskie 123A, piętro 18, 02-017
Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000442857,
dla której został nadany NIP: 521-364-12-11, REGON: 146-433-467, BDO:
000460502;

b) Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Towary lub Usługi,
świadczone przez StartUp w ramach Serwisu;

c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Usługi – usługi świadczone przez StartUp, oferowane Klientom za
pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem Usług Cyfrowych;

e) Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczone przez StartUp, oferowane
Klientom za pośrednictwem Serwisu;

f) Towary – rzeczy ruchome sprzedawane przez StartUp Klientom za
pośrednictwem Serwisu;

g) Produkty – Towary, Usługi lub Usługi cyfrowe;

h) S e r w i s – s t ro n a i n t e r n e t o w a p o d a d re s e m w w w. p o l s k i –
dzis.pl, za pomocą której StartUp świadczy usługi drogą
elektroniczną na rzecz Klienta, jak również oferuje Klientom Produkty i
umożliwia zawieranie umów;

i) Umowa – umowa zawarta pomiędzy StartUp i Klientem za pośrednictwem
Serwisu;

j) Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu korzystanie
z Usług i Usług cyfrowych oraz zawieranie Umów, po zalogowaniu;

k) dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy;

l) Regulamin – niniejszy regulamin.

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, StartUp

ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.

 1. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym

w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, StartUp nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru lub
niewykonanie Usługi lub Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
zakresie.

 1. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki,
  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
  cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia
  Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. StartUp ma obowiązek dostarczyć Klientowi będącemu Konsumentem, w sposób jasny i
  widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacji
  w szczególności o:

a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz
sposobu porozumiewania się z Klientem,

b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy
charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a
także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach,
a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

c) prawie odstąpienia od umowy lub braku tego prawa,
d) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy –

jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać
automatycznemu przedłużeniu;

e) minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy.

 1. W przypadku, gdy StartUp przewiduje możliwość przyjmowania od Klientów

zamówień indywidualnych (na zamówienie), zamówienia takie mogą być przez
Klientów składane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej StartUp wskazanego
w Serwisie. W takim przypadku, StartUp dokonuje wyceny i przesyła ją na wskazany
przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 1. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 30 dni od zawarcia
  Umowy, chyba że StartUp poinformował Klienta, najpóźniej przed złożeniem
  zamówienia, o innym terminie.
 2. Serwis obsługuje Klientów na terytorium Polski.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na

przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera lub Safari w aktualnej wersji;

c) akceptacja niezbędnych plików cookies.

 1. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie
  lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty
  elektronicznej (e-mail).
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także
  zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie
  aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować
  nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację
  Usługi, za co StartUp nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3 Sprzedaż Towarów – warunki i czas realizacji zamówienia

 1. StartUp za pośrednictwem Serwisu zawiera z Klientami umowy sprzedaży Towarów. Na
  podstawie umowy sprzedaży StartUp zobowiązuje się przenieść na Klienta własność
  Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić StartUp
  cenę.
 2. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Towary, którymi jest zainteresowany, przez
  użycie znajdującego się na stronie danego Towaru polecenia „Do koszyka” lub inne
  równoważne sformułowanie, a następnie wskazuje dane, sposób dostawy i płatności.
 3. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
  a) dodawania i usuwania Towarów oraz ich ilości;
  b) wskazania adresu, na jaki Towar ma zostać dostarczony oraz podania danych

niezbędnych do wystawienia faktury;
c) wyboru sposobu dostawy;
d) wyboru sposobu płatności;
e) dodania kodu rabatowego (jeśli dotyczy).

 1. Klient składa zamówienie poprzez zatwierdzenie zamówienia, wybierając przycisk
  oznaczony słowami ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym
  sformułowaniem.
 2. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta
  ceny Towaru i kosztów dostawy. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest
  momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy StartUp a Klientem.
 3. Wysyłka zakupionego Towaru realizowana jest w terminie 14 dni roboczych od
  momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym StartUp , chyba że
  Regulamin zawiera odmienne postanowienia bądź StartUp poinformował Klienta
  bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia, o innym terminie.
 4. Zakupiony w Serwisie Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery)

godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty,
niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są w najbliższym dniu
roboczym.

 1. W przypadku, gdy możliwa jest realizacja tylko części zamówienia, StartUp przed
  potwierdzeniem zamówienia może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta,

StartUp będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa

w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie
zostanie zrealizowane w części, przy czym StartUp będzie zwolniony z obowiązku
jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalone z Klientem. Zamówienie
świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako
ostateczne;

d) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej
części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym
terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na
zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient
będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka
wysyłek).

 1. W przypadku braku zamówionego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji
  zamówienia Klienta z innych przyczyn, StartUp poinformuje o tym Klienta poprzez
  wysłanie informacji na jego adres poczty elektronicznej w terminie 7 (słownie: siedmiu)
  dni od zawarcia Umowy.
 2. Jeśli zapłata za Towar, który nie może zostać dostarczony w całości lub części, została
  dokonana z góry, StartUp zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14
  (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, na zasadach szczegółowo
  wskazanych w Regulaminie.
 3. StartUp może zamieścić w Serwisie, w odniesieniu do danego Towaru, informację o
  liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zakupionym
  Towarem. Przedmiotowa informacja to czas liczony od potwierdzenia zamówienia do
  wysłania zamówionego Towaru. Czas realizacji zamówienia jest podawany
  z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.

§ 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową

 1. Zapisy niniejszego paragrafu Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5a ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do odpowiedzialności StartUp
  z tytułu niezgodności Towaru z Umową zawartą z:

a) Konsumentem, lub
b) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. StartUp zobowiązuje się, że oferowane Towary są pozbawione wad fizycznych
  i prawnych.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku zgodności Towaru
  z Umową.
 3. Reklamację Klient składa w formie pisemnej lub dokumentowej na adres poczty
  elektronicznej StartUp .
 4. Reklamacja dotycząca wadliwych Towarów może zawierać jedno z żądań:
  a) naprawa Towaru;
  b) wymiana Towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) StartUp odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art.
43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

b) StartUp nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.
4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że StartUp a próbował
doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny
albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony
określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

e) z oświadczenia StartUp lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on
towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla konsumenta.

 1. Reklamacja dotycząca wad Towaru zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu)
  dni od jej otrzymania.
 2. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie,
  przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 3. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym
  trwałym nośniku.
 1. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Towaru, StartUp dokonuje – w zależności od
  żądania Klienta – naprawy Towaru, wymiany Towaru, obniżenia ceny lub zwrotu całej
  zapłaconej przez Klienta kwoty w związku z jego odstąpieniem od Umowy.
 2. StartUp zwraca Klientowi należną kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
  jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który
  nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. StartUp wystawia Klientowi odpowiednią
  korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 3. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości Towaru objętego Umową.
  Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym
  wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje
  utraconych korzyści.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta
  i  StartUp w przypadku stwierdzenia wady towaru / niewykonania / nienależytego
  wykonania Umowy przez StartUp, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa
  powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta i
  Kodeksu cywilnego.
 5. Odpowiedzialność StartUp z tytułu wad Towarów, Usług i Usług cyfrowych, jest
  wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:

a) Konsumentem;
b) osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla
tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Oferowane przez StartUp Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie z
  gwarancji następuje na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. StartUp
  nie udziela własnej gwarancji na oferowane Towary.

§ 5 Świadczenie Usług

 1. StartUp świadczy na rzecz Klientów Usługi, których rodzaj, zakres i  szczegółowy
  opis, są wskazane w Serwisie. Usługi świadczone są w sposób wskazany w Serwisie,
  w szczególności na stronie dotyczącej danej Usługi.
 2. StartUp zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta
  zamówienia na Usługi. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Usługi,
  którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia
  Umowy i realizacji Usługi, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i
  metodę płatności.
 3. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji,
  są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem
  zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 4. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez
  Klienta wynagrodzenia za Usługi i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy StartUp a Klientem.
 1. O terminie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług Klient jest informowany
  przed zawarciem Umowy, w szczególności za pośrednictwem Serwisu.
 2. Jeżeli, na wyraźne żądanie Klienta, wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
  przedsiębiorstwa, StartUp wymaga od Klienta złożenia oświadczenia:

a) zawierającego takie wyraźne żądanie na trwałym nośniku;
b) że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od

umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez StartUp .

 1. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie wykonywania

Usługi świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy,
dostarczenie usługi następuje po upływie terminu na odstąpienie przez Klienta od
umowy, chyba że StartUp w Serwisie nie oferuje Klientom możliwości zawierania
Umów bez wyrażenia takiej zgody.

 1. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub
  dokumentowej, z zachowaniem jedno-miesięcznego okresu
  wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. StartUp może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub
  dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
  na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny
  strony uznają:
  a) zaprzestanie bądź decyzję StartUp o zaprzestaniu funkcjonowania

zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1;
b) istotną zmianę bądź decyzję StartUp o istotnej zmianie przedmiotu działalności

zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1;
c) istotną reorganizację w przedsiębiorstwie StartUp ;
d) wystąpienie awarii bądź utrudnień (w szczególności technicznych),

niezawinionych przez StartUp, uniemożliwiających bądź istotnie utrudniających
świadczenie Usług na rzecz Klienta;

e) opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp;
f) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.

§ 6 Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową

 1. Reklamacja dotycząca Usług świadczonych niezgodnie z Umową powinna zawierać
  żądanie, zależne od charakteru Usługi.
 2. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14
  (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
 3. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie,
  przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 1. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym
  trwałym nośniku.
 2. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Usługi, StartUp wykonuje Usługę w sposób
  prawidłowy, dokonuje zwrotu całości albo części otrzymanego wynagrodzenia na rzecz
  Klienta lub dokonuje na rzecz Klienta innych świadczeń, w zależności od rodzaju Usługi
  i okoliczności sprawy.
 3. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości niewykonanej lub nienależycie
  wykonanej Usługi. Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem
  lub nienależytym wykonaniem Usługi nie obejmuje utraconych korzyści.
 4. Odpowiedzialność StartUp z tytułu wad Usług, a także niewykonania / nienależytego
  wykonania umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych
  na rzecz Klienta niebędącego:

a) Konsumentem;
b) osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla
tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

 1. Zapisy niniejszego paragrafu oraz paragrafu następnego Regulaminu, zgodnie
  z przepisami rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje
  się do Umów o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartych z:

a) Konsumentem, lub
b) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. StartUp zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta
  zamówień na Usługi cyfrowe. Klient w celu złożenia zamówienia, w szczególności
  wskazuje Usługi cyfrowe, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane
  niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi cyfrowej, w tym określa sposób
  realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.
 2. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są
  one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 3. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta
  wynagrodzenia za Usługi cyfrowe i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie
  zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług
  cyfrowych z Klientem.
 1. StartUp dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu
  Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, w szczególności inny termin wskazany
  został w Serwisie na stronie danej Usługi cyfrowej. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli
  umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
  W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na spełnienie świadczenia przed
  upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie
  tego terminu.
 2. StartUp informuje, że wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie poprzednim, powoduje
  utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
 3. StartUp może z ważnych przyczyn dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
  która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową. Za ważne przyczyny
  uważa się w szczególności ważny interes Klienta bądź StartUp. StartUp informuje
  Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i
  negatywnie wpływa na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  korzystanie z nich, StartUp jest zobowiązany poinformować Klienta z  odpowiednim
  wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany
  oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Klient
  może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od
  dnia dokonania zmiany.
 4. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych
  w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem jedno-
  miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 5. StartUp może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług
  cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
  wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn.
  Za ważne przyczyny strony uznają:

a) zaprzestanie bądź decyzję StartUp o zaprzestaniu funkcjonowania
zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1;

b) istotną zmianę bądź decyzję StartUp o istotnej zmianie przedmiotu działalności
zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp, wskazanej w § 1;

c) istotną reorganizację w przedsiębiorstwie StartUp;
d) wystąpienie awarii bądź istotnych utrudnień (w szczególności technicznych) w

funkcjonowaniu Serwisu, niezawinionych przez StartUp;
e) opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp;
f) istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy rozdziału 5b
  ustawy o prawach konsumenta.

§ 8 Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej z Umową.

 1. Jeżeli StartUp nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient wzywa go do ich
  dostarczenia. Jeżeli StartUp nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
  niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient
  może odstąpić od umowy. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje
  dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 2. StartUp ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej dostarczanych:

a) jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się
w ciągu dwóch lat od tej chwili;

b) w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z
umową miały być dostarczane.

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać
  doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 2. StartUp może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności
  z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z
  umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla StartUp.
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć
  oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest
niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3
ustawy o prawach konsumenta;

b) StartUp nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności
z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta;

c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal,
mimo że StartUp próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do
zgodności z umową;

d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że
uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego
skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach
konsumenta;

e) z oświadczenia StartUp lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on
treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w  rozsądnym czasie
lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
  jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do
  wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi,
  że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy
  obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa
  pozostawały niezgodne z umową.
 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są
  dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi
  cyfrowej z umową jest nieistotny.
 1. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, StartUp może żądać zwrotu nośnika
  materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Klient zwraca nośnik niezwłocznie.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, StartUp jest zobowiązany do zwrotu ceny
  jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz
  treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek
  odstąpienia od umowy.
 3. StartUp dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
  Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
  dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości treści cyfrowej lub Usługi
  cyfrowej, która miała być dostarczona. Odpowiedzialność StartUp za szkodę
  spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub
  niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści.
 5. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi cyfrowej z Umową zostanie rozpatrzona
  w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
 6. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie,
  przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 7. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym
  trwałym nośniku.
 8. Odpowiedzialność StartUp z tytułu braku zgodności z umową treści cyfrowej lub Usługi
  cyfrowej, a także niewykonania / nienależytego wykonania Umowy zawartej
  z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych z Klientem niebędącym:

a) Konsumentem;
b) osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla
tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9 Ceny Produktów i koszt dostawy

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych w Serwisie Produktach są cenami brutto, to
  znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej
  walucie (złoty – PLN).
 2. Cena podana przy danym Produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że treść oferty StartUp w Serwisie stanowi inaczej.
 4. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego

Produktu, składa się cena Produktu oraz koszt dostawy.

 1. Jeśli w Serwisie na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta

zamówienia StartUp nie określił odmiennie sposobu spełnienia świadczenia, sposoby
dostawy Produktów są następujące:

a) w przypadku Towarów – wysłanie na adres podany przez Klienta albo poprzez
odbiór osobisty w lokalu StartUp;

b) w przypadku Usług cyfrowych – na adres poczty elektronicznej podany przez
Klienta;

c) w przypadku pozostałych Usług – w sposób określony w Serwisie na stronie
danej Usługi lub w toku składania przez Klienta zamówienia, wynikający w
szczególności z rodzaju Usługi.

 1. W Serwisie StartUp wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania przez
  Klienta zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących
  dostarczania Produktu.

§ 10 Sposoby płatności

 1. W Serwisie StartUp wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania
  zamówienia przez Klienta, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach
  płatności.
 2. Jeśli w Serwisie – na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta
  zamówienia, StartUp nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty
  w jeden z następujących sposobów:
  a) przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych

przez StartUp, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;
b) zwykłym przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez StartUp.

 1. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi
  zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności
  elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych
  dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków następuje w taki sam sposób, w
  jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na
  inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. StartUp nie umożliwia Klientom dokonywania płatności gotówką.

§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem, lub
  do osoby fizycznej zawierającej ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
  osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient wskazany w ust. 1 ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny
  i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź
  postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient
  wskazany w ust. 1 odstąpił, uważa się za niezawartą.
 1. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od
  umowy i przesyłanie do StartUp, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla Umowy, w wykonaniu której StartUp wydaje Towar, będąc zobowiązany do

przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a  w  przypadku
Umowy, która:

b) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:

a) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres StartUp wskazany w Regulaminie lub
Serwisie, lub

b) wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail StartUp wskazany
w Regulaminie lub Serwisie.

 1. StartUp niezwłocznie przesyła Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego
  Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od
  odstąpienia od umowy, chyba że StartUp zaproponował, że sam odbierze Towar. Do
  zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu
  Towaru ponosi Klient.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, StartUp zobowiązany jest do zwrotu
  Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta, w terminie nie
  dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o
  odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu
  inny, niż najtańszy sposób oferowany w Serwisie dla danego zamówienia, StartUp nie
  jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. StartUp dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył
  Klient, chyba że Klient uzgodni ze StartUp inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
  niego z żadnymi kosztami.
 5. StartUp może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili
  otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego
  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał od StartUp
  potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i właściwości Towaru.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych
  w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu
  do umów:

a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od
umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za
które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca
rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do
wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

n) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
w  przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby
przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni
wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 1. StartUp dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu
  (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

§ 12 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

StartUp dokona zwrotu środków pieniężnych, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni
kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez
Klienta przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w przypadku:

a) odstąpienia od umowy w całości lub w części (w takim przypadku zwrotowi
podlega odpowiednia część ceny) w przypadku zamówienia opłaconego z góry
przed jego realizacją;

b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany
na nowy bądź świadczenia Usługi / Usługi cyfrowej zgodnie z umową;

c) uznania prawa do żądania obniżenia ceny Produktu.

§ 13 NewsleXer

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji
  handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu
  rejestracyjnym lub poprzez Serwis. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient
  otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn
  informacyjny (Newsletter) StartUp.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez
  zgłoszenie StartUp rezygnacji .

§ 14 Dane kontaktowe StartUp

Klient ze StartUp może kontaktować się:
1) telefonicznie, pod numerem:+48 668 288 216;
2) z a p o ś r e d n i c t w e m p o c z t y e l e k t r o n i c z n e j , n a a d r e s e – m a i l :

polski.dzis@gmail.com

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. StartUp informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z
  zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
  w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych
  Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego
  zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
  w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje
  przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych
  punktów dostępowych.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie StartUp nie ponosi
  odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych
  przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za
  usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na
  komputerze używanym przez Klienta.
 3. StartUp nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których
  korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych,
  powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.
 4. StartUp informuje, że wyświetlanie wizualizacji Produktów w systemie
  teleinformatycznym Klienta, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu
  czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej
  podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz
  ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym
  Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. StartUp informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy,
  nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są
  wykorzystywane przez StartUp wyłącznie dla celów informacyjnych.
 6. StartUp w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
  niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. StartUp zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w 
  szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub
  modernizacyjnych.
 8. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych w Serwisie są używane w celach
  identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy
  Prawo własności przemysłowej.
 9. StartUp zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności
  intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona
  w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) . Klienci oraz osoby odwiedzające
  Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym
  autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa
  wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących StartUp oraz podmiotom
  trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za
  nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 1. Klient nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z
  obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak
  również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych
  lub urągających godności innych osób.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która
  mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od
  jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.
 3. O każdej zmianie Regulaminu StartUp zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych
  Klientów Serwisu, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej
  podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w
  każdej chwili usunąć Konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przed
  dniem wejścia zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące
  przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
  1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Spory związane z Umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane
  przez sąd właściwy miejscowo dla StartUp. Zapis niniejszy nie dotyczy Umów
  zawieranych z Konsumentem.
 6. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest
  tylko za obopólną zgodą Klienta i StartUp. Szczegółowe procedury pozasądowego
  rozstrzygania sporów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich
  Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników
  konsumentów.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia: 12.07. 2023 r.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój
Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej
platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma
ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami
i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
“Twój StartUp”
Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro,
02-017 Warszawa
Adres do doręczeń:

Ul. Wałowa 6/8
31-704 Kraków…………………………

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

 1. Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………………………………..
 2. Numer umowy / zamówienia ……………………………………………………………….
 3. Przedmiot umowy ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………
  Podpis Klienta

Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)
………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
“Twój StartUp”
Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro,
02-017 Warszawa
Adres do doręczeń:

…………Ul. Wałowa 6/8
31-704 Kraków………………

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy /
zamówienia z  dnia ………………………….……………. nr ………………………………………. ,
której przedmiotem było ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(należy opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego wnoszę o ………………………………………… ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………
Podpis Klienta

Data: ………………………….